Dodatek energetyczny a kwestia opłaty skarbowej

Dodatek energetyczny a kwestia opłaty skarbowej 0 2014-01-17

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo energetyczne, która wprowadził definicję odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do tej grupy możemy zaliczyć osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma po...

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo energetyczne, która wprowadził definicję odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do tej grupy możemy zaliczyć osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawy energii oraz mieszka w nieruchomości, gdzie energia elektryczna jest dostarczana. Dodatek energetyczny jest rodzajem pomocy społecznej z której skorzystać może każda osoba spełniająca wymienione wyżej warunki.

Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej. Dla wszczęcia postępowania w sprawie niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę zainteresowaną. Pojawił się jednak pewien problem, którego ustawodawca chyba nie przewidział. Otóż, dodatek przeznaczony jest dla osób o niewielkich dochodach, ale żeby go uzyskać należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Pozornie powoduje to, że wiele osób nie będzie mogło starać się o to świadczenie. Jest jednak pewien wyjątek od tej zasady, o czym mowa poniżej.

[shareaholic app="share_buttons" id="232229"]

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opodatkowaniu w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013r. poz 984), dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł. Niektóre rodzaje decyzji, np. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, objęte są zwolnieniem z opłaty (zgodnie z ust. 53 kolumną 4 pkt 2 załącznika). Ustawodawca nie przewidział jednak zwolnienia dla świadczenia energetycznego.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa mogą się starać o zwolnienie z obowiązku jej uiszczenia. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego muszą dołączyć w takim wypadku zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Pomimo że zwolnienie z opłaty skarbowej jest formą pomocy o charakterze pieniężnym, nie można ograniczać analizy kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania - z powodu ubóstwa - wyłącznie ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. W świetle postanowień art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej zwolnienie z opłaty skarbowej stosowane jest w przypadku, gdy określona osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (a więc jakichkolwiek świadczeń), natomiast podstawą udzielenia tych świadczeń jest kryterium ubóstwa. Z punktu widzenia omawianego zwolnienia z opłaty skarbowej decydujące zatem znaczenie ma korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, a nie korzystanie z konkretnej formy świadczenia społecznego. Ustawa o pomocy społecznej wymienia 7 rodzajów świadczeń pieniężnych (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, pomoc dla rodzin zastępczych) oraz 18 rodzajów świadczeń niepieniężnych (np. bilet kredytowany, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie). Należy zaznaczyć, że dla zastosowania zwolnienia z opłaty skarbowej nie mają znaczenia przyczyny, które doprowadziły do ubóstwa określonej osoby.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy o Opłacie skarbowej oraz ustawy Prawo energetyczne złożenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego wiąże się z koniecznością uiszczenia przez obowiązanego opłaty skarbowej. Jednocześnie osoby wskazane w art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej mogą się ubiegać o zwolnienie z obowiązku jej poniesienia.

fot. sxc.hu

Więcej wpisów z tej kategorii:

Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku Zajęcie pasa drogowego w wypadku docieplenia budynku
Kiedy i komu przysługuje dodatek mieszkaniowy? Kiedy i komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym Wysokość i rodzaje opłat związanych z użytkowaniem wieczystym
Skuteczność wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyłanych przez Pocztę Polską Skuteczność wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyłanych przez Pocztę Polską
Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym Obiekty umieszczone w pasie drogowym przed wejściem w życie ustawy o drogach publicznych mogą pozostać w stanie niezmienionym
Dodatek energetyczny a kwestia opłaty skarbowej Dodatek energetyczny a kwestia opłaty skarbowej
Posiadacz samoistny także powinien uregulować podatek od nieruchomości Posiadacz samoistny także powinien uregulować podatek od nieruchomości
Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku? Jak uzyskać umorzenie zaległego podatku?
Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną Podstawowe błędy w decyzjach wymierzających opłatę planistyczną
Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej Możliwość odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty planistycznej
Uwagi na temat interpretacji art. 12 ustawy o kierujących pojazdami Uwagi na temat interpretacji art. 12 ustawy o kierujących pojazdami

 

 

  Kategorie: Prawo administracyjne     |    Tag: Toruń, Ciechanów, pomoc społeczna, dodatek energetyczny

 

 

Marcin Synak

 

Doświadczenie
Kreatywność
Rzetelność

GDZIE JESTEŚMY

Click to open larger map
Kancelaria Adwokacka Ius Cogens
Rynek Nowomiejski 3
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie

ADWOKAT RADZI

W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem? W jaki sposób wyegzekwować przestrzeganie ustalonych ram kontaktów z dzieckiem?

Największe boje w sprawach rodzinnych zazwyczaj toczą się wokół kwestii majątkow...

W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem? W jaki sposób wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Bardzo duży odsetek spraw z dziedziny prawa rodzinnego dotyczy kontaktów z dzieć...

KONTAKT